Όροι και προϋποθέσεις

 

 1.  H «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» (εφ. εξής η «Συμμαχία») δημιούργησε και διαχειρίζεται (& μέσω τρίτων συνεργατών της) την ιστοσελίδα www.foodsavingalliancegreece.gr (η «Ιστοσελίδα»), η χρήση της οποίας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες & επισκέπτες αυτής (ο «Χρήστης») σχετικά με τη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων και τη δραστηριότητά της. Με το παρόν ορίζεται ότι ο διαδικτυακός τόπος.
 2. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους η Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε & χωρίς προειδοποίηση, ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και υποδηλώνει την κατανόηση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των γενικών αυτών όρων από τον Χρήστη, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 3. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλείστε όπως εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.
 4. Μέλη της Συμμαχίας μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται εθελοντικά να συνδράμουν το έργο της Συμμαχίας. Η συμμετοχή στη Συμμαχία δεν απαιτεί κάποια οικονομική ή άλλου είδους δέσμευση των νομικών προσώπων που θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Ρητά διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να συμμετέχουν
 5. Στην παρούσα ιστοσελίδα δεν σας ζητείται πουθενά να συμπληρώσετε προσωπικά δεδομένα. Όσα νομικά πρόσωπα επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά δηλώνουν την επωνυμία τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου εκπρόσωποι της Συμμαχίας να καλέσουν και να ενημερώσουν για το σκοπό και τις δράσεις της Συμμαχίας.
 6. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την οποία επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούται δε να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της.
 7. Η Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να διέπεται από διαφάνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτής ή που προκαλείται ή σχετίζεται με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της.
 8. Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, κείμενα και οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται και περιέχεται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν προστατευόμενα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων ή των μελών της Συμμαχίας. Απαγορεύεται ρητώς στον Χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στην Ιστοσελίδα.
 9. Οι σύνδεσμοι (links), που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, πιθανόν να μεταφέρουν τον Χρήστη εκτός αυτής, σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από τη Συμμαχία. Στην περίπτωση αυτή, η Συμμαχία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.
 10. Η Συμμαχία αιτείται την εκ μέρους σας καταχώρηση στοιχείων τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας και τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την επωνυμία του φορέα/εταιρείας,  διεύθυνση ιστοσελίδας του και το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του εκπροσώπου της εταιρείας με τον οποία θα γίνει και η επικοινωνία. Η Συμμαχία έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την διαφύλαξη των δεδομένων αυτών και τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει ενημερώσει τον εκπρόσωπό του ότι θα δοθούν το ονοματεπώνυμό του και το εταιρικό τηλέφωνο για να γίνει η ενημέρωση από τη Συμμαχία.
 11. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Συμμαχία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, που έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου από την  παρούσα Ιστοσελίδα.
 12. Σε καμία περίπτωση, η Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site www.foodsavingalliancegreece.gr.
 13. Τα υποδείγματα αιτήσεων, που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και που προβάλλονται σ’ αυτήν δύνανται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από τη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή/και παραποιεί τα υποδείγματα των εν λόγω αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του Χρήστη και τυχόν άλλων υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της. 
 14. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 15. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιοσδήποτε μπορεί να απευθύνεται στη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων & στο τηλ. 210.3237805 ή στο e-mail [email protected]
 16. Η ιστοσελίδα διαθέτει σύστημα cookies. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή καθώς δεν περιέχουν ιούς και δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας. Ο χρήστης πληροφορείται ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή, τα «cookies» μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στην εφαρμογή περιήγησής του (web browser).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 32 37 805
E-mail: [email protected]